Waardencharter


In al onze activiteiten werken we vanuit de noden van de aanvrager. Voor de workshops aangaande relationele seksuele voorlichting zullen dit de scholen, jongeren en het verenigingsleven zijn. 

Waarde(n)vol

Het respect voor de jongeren die deel uitmaken van onze workshops vormt het beginpunt. Hierbij willen we de jongeren duidelijk maken dat vanuit de eigenwaarde en het respect voor de individuele persoon er zich binnen een relatie nieuwe perspectieven kunnen aanbieden, ook als het ‘fout’ gaat, en dat in een evenwichtige relatie een onverwachte zwangerschap of een noodsituatie minder dramatisch of problematisch hoeft te zijn. 

Het begrip voor de vrouw in een moeilijke situatie en de beschermwaardigheid van het prille ongeboren mensenleven zijn twee belangrijke waarden van onze voorlichting.

Betrokken en gebruikersgericht

Centraal staat het bewustmaken van de eigen verantwoordelijkheid en de gezamenlijke vruchtbaarheid binnen een relatie. In onze workshops die aansluiten bij de leefwereld van jongeren, willen we alternatieven aanbieden, basis van elke geïnformeerde keuze voor het al dan niet behouden van het ongeboren leven. De workshops rond vruchtbaarheidsbewustzijn zijn gericht naar tieners in volle evolutie en in de puberteit, naar jongeren die aan hun toekomst willen bouwen op relationeel vlak en naar ouders die ondersteuning wensen rond het overbrengen van juiste en respectvolle informatie rond het thema gezamenlijke vruchtbaarheid binnen een relatie.

Dialoog en diversiteit

We willen de eigen waarden naast deze van de jongeren plaatsen en met hen hierover in dialoog gaan, in een veilige sfeer en met interactieve lesvormen. De waarden waaraan wij onze identiteit ontlenen, worden dan geen etiketten of stempels waarmee we anderen beoordelen. Integendeel, deze dialoog maakt het mogelijk om jongeren in hun eigen uniciteit te blijven zien en hen hierin te versterken. De uniciteit van iedere jongere wordt gerespecteerd waardoor gelijkwaardigheid helder en efficiënt geaccentueerd wordt.
Groepen kunnen heel divers zijn. Deze diversiteit zien we veeleer als een uitdaging dan als een belemmering. Het ontwikkelen van een goede dialoog maakt het immers haalbaar om aandacht te schenken aan de situatie van de kwetsbare jongere met respect voor zijn achtergrond en levensgeschiedenis. Iedereen heeft recht op dezelfde kansen, dezelfde menselijke aanpak, dezelfde positieve benadering.

Ongeacht de levensovertuiging

Wij vinden het belangrijk dat we met elkaar omgaan als gelijkwaardige mensen, betrokken, met respect voor ieders geloofs- en levensovertuiging. We hanteren hier een actief pluralisme waarbij we jongeren aanmoedigen om te spreken vanuit hun diepste zijn of vanuit hun geloof. Keuzes die mensen maken, vertrekken vaak vanuit levensbeschouwelijke of morele gronden. De informatie die we bieden over relaties, seksualiteit en het beginnende menselijke leven is neutraal en gelijk voor iedereen, ongeacht ras of levensovertuiging.

Deskundig en met wetenschappelijke expertise

Om een hoogstaande kwaliteit te kunnen garanderen, werken we op wetenschappelijke basis en evidence based. Samen met verschillende experten in binnen- en buitenland en volgen we de wetenschappelijke evoluties inzake vruchtbaarheid, reproductieve gezondheidszorg en relationele en seksuele opvoeding op de voet.
Zowel de professionele als de vrijwillige werkkrachten leveren deskundig werk, enerzijds op basis van de wetenschappelijke expertise, maar anderzijds ook op basis van een degelijke vorming en permanente bijscholing in de randdomeinen, die noodzakelijk zijn voor een goed functioneren van de medewerkers.

Communicatie en karaktervorming

Inzetten op relaties en het vormen van karakter is de basis van relationele en seksuele vorming. Om de lichamelijke veranderingen in de totale persoonlijkheid te integreren is een voortdurende confrontatie van de eigen mening met die van anderen nodig. De eigenwaarde ontwikkelt zich doorheen contacten met anderen. Dit gebeurt het makkelijkst door een intensieve verbale communicatie. Over de eigen wensen, emoties en gevoelens open met mekaar leren praten is niet alleen voor het vinden van de identiteit een belangrijke stap, maar ook voor de ontwikkeling van enige bekwaamheid binnen een partnerrelatie.