Pedagogisch project


Elk ‘pedagogisch project’ vertrekt vanuit de visie, de waarden waar ze voor staat en de daaruit gekristaliseerde doelstellingen. In die zin wensen we het project volledig te laten beantwoorden aan het inhoudelijke van deze drie bovenvermelde belangrijke aspecten.
Binnen onze voorlichting streven we naar:

Professionaliteit

Onze voorlichting wordt op een professionele wijze gebracht. Alle publicaties worden geproduceerd door mensen die hier professioneel mee bezig zijn. Het audio-visueel en didactisch materiaal is actueel en sluit aan bij de leefwereld van ons doelpubliek. Door een reeks innovatieve werkvormen stimuleren we een wederzijds begrip met open blik op diversiteit, leefbaarheid en welzijn. Deze werkvormen zetten jongeren aan om samenwerkingsverbanden te laten groeien die ruimte en verruiming bieden voor de inspiratie en werkwijzen die anderen naar voren brengen. Deze samenwerking bevordert dan weer een duurzame samenhorigheid en verbondenheid.  

Educatie

Onze voorlichting wil voor een educatieve en opvoedkundige méérwaarde zorgen. Bij onderwerpen als vruchtbaarheid, ongeplande zwangerschap, tienerzwangerschap en de keuzemogelijkheden ben je er niet met een simpel ja of nee. De problematiek is daarvoor veel te complex. Daarvoor is degelijke en juiste informatie onontbeerlijk. We streven er naar om steeds de laatste 'evidence based' bevindingen, aangaande onze cluster van verwante onderwerpen, op te volgen en te implementeren in onze voorlichting.

Preventie

Onze voorlichting werkt sterk op het vlak van de preventieve basiszorg en stimuleert jongeren in hun brede ontwikkeling. Onze lessen relationele en seksuele voorlichting dragen bij aan de bewustwording en daarmee aan de preventie van ongeplande (tiener)zwangerschappen en SOA's.

Respectvolle benadering

Respect voor het menselijk leven en het zich verantwoordelijk weten voor de eigen keuze, zijn twee belangrijke zaken waar het om draait in de voorlichting. Niet minder belangrijk is het begrip dat gevraagd wordt voor de moeilijke positie waarin een vrouw, die ongewenst of ongepland zwanger is, terecht kan komen.

Zorgzaamheid

In de zorg voor jongeren kunnen een aantal fasen onderscheiden worden die op een zorgcontinuüm geplaatst worden. In dit continuüm krijgen alle jongeren een plaats. Elke jongere verdient het om volle aandacht te krijgen voor wie hij/zij is en wat hij/zij nodig heeft. Onze lesgevers bekijken de jongeren als belangrijk en dynamisch, als openhartig en gelijkwaardig en met oog voor de interactie in hun peeromgeving, hun context en hun levensverhaal. Het lesgebeuren is contextgericht en houdt rekening met de variabele omstandigheden waarmee we te maken krijgen. Op de steeds wijzigende vragen wordt vlot en efficiënt ingespeeld.

Een blijvende vorming…

Vorming –zowel intern als extern– in alle richtingen wordt betracht en aangemoedigd met het oog op de verbetering van de werking in al haar geledingen.

Dit gebeurt door interne vorming op de vlakken waar de kennis aanwezig is en externe vorming op de domeinen waar een verrijking van de kennis en vaardigheden kunnen aangescherpt worden.