Diversiteit


We worden allen geconfronteerd met diverse maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, sociale ongelijkheid, meertaligheid, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, levensbeschouwing, geaardheid, samenlevingsvormen…

Het slechtste wat men kan doen bij deze vaststellingen is er zich bij neerleggen.

Aangaande relaties en seksualiteit is het steeds zoeken om hier een gepast antwoord op te vinden. We dienen er immers voor te zorgen dat alle jongeren voldoende competenties ontwikkelen om hun relaties goede vorm te geven. Onze workshops houden dan ook rekening met de verschillende perspectieven, overtuigingen, identificaties en levensopvattingen van de jongeren.

Handelingsgericht

De focus bij onze workshops ligt niet zo zeer op de individuele verschillen maar eerder op de meervoudige sociale identiteiten van het individu. Een jongere is immers veel meer dan het etiket dat hij soms krijgt opgeplakt.

Het handelingsgericht leren omgaan met diversiteit is een goede manier om jongeren hierin te laten groeien. De interacties tussen mensen komen binnen deze benadering immers centraal te staan. Het samen ‘al doende luisteren naar en leren van elkaar’ beïnvloedt hun inzichten in positieve zin en de interpersoonlijke en sociale relaties tussen subgroepen kunnen hierdoor verbeteren.

Het samen werken in divers samengestelde groepjes verhoogt de motivatie bij adolescente jongeren om op een positieve manier om te gaan met deze diversiteit. Hier kan de uitwisseling van interesses en ervaringen voor de groep veel nieuwe informatie opleveren.

Een heterogene groepssamenstelling zien we dus eerder als een verrijking dan als een verarming.

Samen werken we op deze manier aan een brede leer- en leefomgeving.